Thứ tư, Ngày 03 Tháng 06 Năm 2020
  • THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT CHÍ LINH THI ĐUA DẠY TỐT - HỌC TỐT !
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
  Đang truy cập: 13  
 
2 3 5 9 0 9 3
 
 
Thời khóa biểu

 

TRƯỜNG THPT CHÍ LINH

 

THỜI KHÓA BIỂU

 KHỐI CHIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

10A

1

 Hiền         Sinh

Ph­ơng S      Sử

Thảo GD       GD

Linh T        Tin

Cúc           Anh

 Hiền         KTNN

2

Thủy T        Toán

 Ngọc TD      TD

 Hiền         KTNN

Cúc           Anh

H.Huyền       Hoá

Lắm           Lý

3

Thủy T        Toán

Hiền V        Văn

Thủy Đ        Địa

Hiền V        Văn

Linh T        Tin

Thủy T        Toán

4

H.Huyền       Hoá

Hiền V        Văn

Ph­ơng S      Sử

Lắm           Lý

Lắm           Lý

Thủy T        Toán

5

*

Cúc           Anh

 Ngọc TD      TD

H.Huyền       Hoá

*

*

6

*

*

*

*

*

*

10B

1

Thảo GD       GD

Hiền V        Văn

Hiền V        Văn

H.Huyền       Hoá

Lan T         Toán

Linh T        Tin

2

Huyền L       Lý

Ph­ơng S      Sử

Hiền V        Văn

Lan T         Toán

 Ngọc TD      TD

Thủy Đ        Địa

3

Lan T         Toán

Cúc           Anh

H.Huyền       Hoá

Huyền L       Lý

Cúc           Anh

Ph­ơng S      Sử

4

Lan T         Toán

L.Anh         KTNN

 Ngọc TD      TD

L.Anh         KTNN

Huyền L       Lý

H.Huyền       Hoá

5

*

L.Anh         Sinh

Cúc           Anh

Linh T        Tin

*

*

6

*

*

*

*

*

*

10C

1

P.H­ương       Toán

Cúc           Anh

Hằng T        Tin

L.Anh         KTNN

P.H­ơng       Toán

Huyền L       Lý

2

P.Hương       Toán

P.H­ơng       Toán

 Ngọc TD      TD

Hiền V        Văn

Cúc           Anh

Thảo GD       GD

3

H.Huyền       Hoá

L.Anh         KTNN

Cúc           Anh

L.Anh         Sinh

Huyền L       Lý

H.Huyền       Hoá

4

Huyền L       Lý

 Ngọc TD      TD

Hiền V        Văn

Hằng T        Tin

H.Huyền       Hoá

Thủy Đ        Địa

5

*

Ph­ơng S      Sử

Hiền V        Văn

Ph­ơng S      Sử

*

*

6

*

*

*

*

*

*

10D

1

Huyền L       Lý

H.Nhàn        Toán

H­ờng V       Văn

Huyền L       Lý

H.Nhàn        Toán

Nga H         Hoá

2

Cúc           Anh

H.Nhàn        Toán

H­ờng V       Văn

H.Nhàn        Toán

Huyền L       Lý

Hằng T        Tin

3

Thảo GD       GD

 Ngọc TD      TD

Ph­ơng S      Sử

Cúc           Anh

Sen           Sinh

 Hiền         KTNN

4

Nga H         Hoá

H­ờng V       Văn

Cúc           Anh

Nga H         Hoá

Hằng T        Tin

Ph­ơng S      Sử

5

*

Thủy Đ        Địa

 Hiền         KTNN

 Ngọc TD      TD

*

*

6

*

*

*

*

*

*

10E

1

H.Nhàn        Toán

H­ờng V       Văn

Cúc           Anh

Sen           Sinh

H.Huyền       Hoá

Hà L          Lý

2

H.Nhàn        Toán

H­ờng V       Văn

Linh T        Tin

Linh T        Tin

H.Nhàn        Toán

Ph­ơng S      Sử

3

Hà L          Lý

Thủy Đ        Địa

 Kiên         KTNN

H.Huyền       Hoá

 Ngọc TD      TD

Thảo GD       GD

4

 Ngọc TD      TD

Cúc           Anh

H.Huyền       Hoá

Ph­ơng S      Sử

Hà L          Lý

 Kiên         KTNN

5

*

H.Nhàn        Toán

H­ờng V       Văn

Cúc           Anh

*

*

6

*

*

*

*

*

*

10G

1

H­ờng V       Văn

 Dung         Hoá

 Kiên         KTNN

H.Nhàn        Toán

Linh T        Tin

 Kiên         KTNN

2

H­ờng V       Văn

Thủy Đ        Địa

Thảo GD       GD

 Ngọc TD      TD

 Dung         Hoá

Linh T        Tin

3

Hoa A         Anh

Hoa A         Anh

 Huế          Sử

Q.Ph­ơng      Sinh

Hà L          Lý

 Huế          Sử

4

Hà L          Lý

H.Nhàn        Toán

H.Nhàn        Toán

Hoa A         Anh

 Ngọc TD      TD

Hà L          Lý

5

*

H­ờng V       Văn

H.Nhàn        Toán

 Dung         Hoá

*

*

6

*

*

*

*

*

*

10H

1

 Huế          Sử

Trọng         Lý

Linh T        Tin

 Dung         Hoá

 Dung         Hoá

 Huế          Sử

2

 Ngọc TD      TD

 Dung         Hoá

Thủy Đ        Địa

Hoa A         Anh

H.Thúy        Toán

Trọng         Lý

3

H.Thúy        Toán

H.Thúy        Toán

Linh T        Tin

 Ngọc TD      TD

H.Thúy        Toán

 Kiên         KTNN

4

Hoa A         Anh

Hoa A         Anh

 Kiên         KTNN

Hiền V        Văn

Sen           Sinh

Thảo GD       GD

5

*

Hiền V        Văn

Trọng         Lý

Hiền V        Văn

*

*

6

*

*

*

*

*

*

10I

1

Hoa A         Anh

H.Thúy        Toán

H.Thúy        Toán

Hoa A         Anh

Đoàn          Lý

 Dung         Hoá

2

Thảo GD       GD

H.Thúy        Toán

Hoa A         Anh

 Dung         Hoá

Linh T        Tin

 Kiên         KTNN

3

 Linh V       Văn

 Huế          Sử

 Ngọc TD      TD

Linh T        Tin

Đoàn          Lý

Huệ Đ         Địa

4

 Linh V       Văn

 Dung         Hoá

 Huế          Sử

 Linh V       Văn

H.Thúy        Toán

Đoàn          Lý

5

*

 Ngọc TD      TD

 Kiên         KTNN

Q.Ph­ơng      Sinh

*

*

6

*

*

*

*

*

*

10K

1

H.Thúy        Toán

 Linh V       Văn

Hoa A         Anh

 Linh V       Văn

H.Thúy        Toán

Đoàn          Lý

2

H.Thúy        Toán

 Linh V       Văn

H.Thúy        Toán

Ph­ơng S      Sử

Sen           Sinh

Đoàn          Lý

3

H.Anh         TD

 Dung         Hoá

Hằng T        Tin

Hằng T        Tin

 Dung         Hoá

H.Anh         TD

4

Thảo GD       GD

Huệ Đ         Địa

 Hiền         KTNN

 Dung         Hoá

Đoàn          Lý

 Hiền         KTNN

5

*

Hoa A         Anh

Ph­ơng S      Sử

Hoa A         Anh

*

*

6

*

*

*

*

*

*

10L

1

H.Huyền       Hoá

P.H­ơng       Toán

 Huế          Sử

Cơ            KTNN

Hà L          Lý

Thảo GD       GD

2

Hoa A         Anh

Hoa A         Anh

Hằng T        Tin

H.Huyền       Hoá

Q.Ph­ơng      Sinh

Huệ Đ         Địa

3

P.H­ơng       Toán

 Linh V       Văn

Cơ            KTNN

Hoa A         Anh

Hằng T        Tin

Hà L          Lý

4

P.H­ơng       Toán

 Linh V       Văn

H.Anh         TD

Q.Ph­ơng      Sinh

P.H­ơng       Toán

H.Anh         TD

5

*

 Huế          Sử

H.Huyền       Hoá

 Linh V       Văn

*

*

6

*

*

*

*

*

*

10M

1

Lan T         Toán

 Vân          Anh

 Vân          Anh

Lan T         Toán

Huyền L       Lý

Hằng T        Tin

2

 Huế          Sử

Huệ Đ         Địa

Cơ            KTNN

 Linh V       Văn

Hằng T        Tin

Huyền L       Lý

3

 Vân          Anh

H.Anh         TD

Thảo GD       GD

 Vân          Anh

Lan T         Toán

Nga H         Hoá

4

H.Anh         TD

 Huế          Sử

 Linh V       Văn

Cơ            KTNN

Lan T         Toán

Q.Ph­ơng      Sinh

5

*

 Linh V       Văn

 Linh V       Văn

Nga H         Hoá

*

*

6

*

*

*

*

*

*

10N

1

Nga H         Hoá

Huệ Đ         Địa

Cơ            KTNN

 Vân          Anh

Sen           Sinh

Trọng         Lý

2

 Vân          Anh

 Vân          Anh

 Vân          Anh

Cơ            KTNN

P.H­ơng       Toán

H.Anh         TD

3

H­ờng V       Văn

Trọng         Lý

H.Anh         TD

Nga H         Hoá

P.H­ơng       Toán

Hằng T        Tin

4

H­ờng V       Văn

P.H­ơng       Toán

H­ờng V       Văn

H­ờng V       Văn

Thảo GD       GD

 Huế          Sử

5

*

P.H­ơng       Toán

 Huế          Sử

Hằng T        Tin

*

*

6

*

*

*

*

*

*

11D

1

 Lệ           Sử

Lan H         Hoá

 Yến          Anh

Thủy V        Văn

Lan H         Hoá

N.H­ơng       Toán

2

N.H­ơng       Toán

Hiền Đ        Địa

H.Anh         TD

Thủy V        Văn

 Yến          Anh

N.H­ơng       Toán

3

N.H­ơng       Toán

Tr­ờng L      Lý

Tr­ờng L      Lý

 Phiên        GD

 Yến          Anh

Tr­ờng L      Lý

4

Thủy V        Văn

H.Anh         TD

N.H­ơng       Toán

Mạnh          KCN

Q.Ph­ơng      Sinh

Mạnh          KCN

5

*

Lan H         Hoá

Nga           Tin

Nga           Tin

*

*

6

*

*

*

*

*

*

11E

1

Ph­ợng        Văn

N.H­ơng       Toán

Tr­ờng L      Lý

Ph­ợng        Văn

 Yến          Anh

Nga           Tin

2

Ph­ợng        Văn

N.H­ơng       Toán

 Yến          Anh

Nga           Tin

Lan H         Hoá

Tr­ờng L      Lý

3

 Lệ           Sử

Hiền Đ        Địa

 Yến          Anh

Mạnh          KCN

N.H­ơng       Toán

Mạnh          KCN

4

 Hiền         Sinh

Lan H         Hoá

Đ.Thúy        TD

Lan H         Hoá

N.H­ơng       Toán

Đ.Thúy        TD

5

*

Tr­ờng L      Lý

N.H­ơng       Toán

 Phiên        GD

*

*

6

*

*

*

*

*

*

11K

1

D.Ph­ơng      Văn

Tr.Nhàn       Toán

Tr.Nhàn       Toán

Tr.Nhàn       Toán

 Xoan         Sinh

 Phiên        GD

2

D.Ph­ơng      Văn

Tr.Nhàn       Toán

Đ.Thúy        TD

 Vân          Anh

Oanh          KCN

Oanh          KCN

3

 H­ờng        Địa

Lan H         Hoá

Nga           Tin

D.Ph­ơng      Văn

Lan H         Hoá

Đ.Thúy        TD

4

 Vân          Anh

Tr­ờng L      Lý

 Vân          Anh

Nga           Tin

Tr.Nhàn       Toán

Tr­ờng L      Lý

5

*

D­ơng S       Sử

Tr­ờng L      Lý

Lan H         Hoá

*

*

6

*

*

*

*

*

*

11L

1

Huyền         Hoá

Huyền         Hoá

 Hồng         Anh

 An           Văn

H­ng          Toán

Tr­ờng L      Lý

2

 Hồng         Anh

Tr­ờng L      Lý

Tr­ờng L      Lý

 An           Văn

H­ng          Toán

H­ng          Toán

3

H­ng          Toán

 An           Văn

D­ơng S       Sử

Nga           Tin

 Xoan         Sinh

Oanh          KCN

4

H­ng          Toán

 Hồng         Anh

Oanh          KCN

 Hà           TD

Nga           Tin

 Phiên        GD

5

*

Hiền Đ        Địa

 Hà           TD

Huyền         Hoá

*

*

6

*

*

*

*

*

*

11M

1

N.H­ương       Toán

 Hồng         Anh

Nga           Tin

Nga H         Hoá

N.H­ơng       Toán

Oanh          KCN

2

 Hiền         Sinh

D­ơng S       Sử

Nga H         Hoá

 Phiên        GD

 An           Văn

Nga           Tin

3

 Hồng         Anh

N.H­ơng       Toán

 Hồng         Anh

 Hồng         Anh

 An           Văn

N.H­ơng       Toán

4

 H­ờng        Địa

 An           Văn

 Hà           TD

Hòe           Lý

Oanh          KCN

N.H­ơng       Toán

5

*

 An           Văn

Hòe           Lý

 Hà           TD

*

*

6

*

*

*

*

*

*

11N

1

H­ưng          Toán

D.Ph­ơng      Văn

 Hiền         Sinh

D.Ph­ơng      Văn

Oanh          KCN

H­ng          Toán

2

 H­ờng        Địa

D.Ph­ơng      Văn

 Hồng         Anh

D.Ph­ơng      Văn

Nga           Tin

Nga H         Hoá

3

Nga H         Hoá

 Hồng         Anh

 Hà           TD

 Hà           TD

H­ng          Toán

 Phiên        GD

4

 Hồng         Anh

D­ơng S       Sử

Nga           Tin

 Hồng         Anh

H­ng          Toán

Oanh          KCN

5

*

Hòe           Lý

H­ng          Toán

Hòe           Lý

*

*

6

*

*

*

*

*

*

Ngày 22/11/2011
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 PM TÁC NGHIỆP
TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT CHÍ LINH
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Ánh Dương - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Nguyễn Trãi 1 Phường Sao Đỏ Thị xã Chí Linh Hải Dương
Website: thptchilinh.edu.vn - Email: chilinhthpt@gmail.com