Thứ tư, Ngày 03 Tháng 06 Năm 2020
  • THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT CHÍ LINH THI ĐUA DẠY TỐT - HỌC TỐT !
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
  Đang truy cập: 17  
 
2 3 5 9 0 8 7
 
 
Thời khóa biểu

 

TRƯ­ỜNG THPT CHÍ LINH

 

THỜI KHÓA BIỂU

KHỐI SÁNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

11A

1

 An           Văn

 Phiên        GD

Mạnh          KCN

Nga H         Hoá

 Hoàng        Anh

Nga H         Hoá

2

 An           Văn

H.Anh         TD

H.Anh         TD

Linh T        Tin

Tuyết         Lý

Tuyết         Lý

3

 Hiền         Sinh

Tuyet T       Toán

 An           Văn

 Hoàng        Anh

 Hợp          QP

Linh T        Tin

4

Tuyet T       Toán

Tuyết         Lý

 Lệ           Sử

Thủy Đ        Địa

Tuyet T       Toán

Mạnh          KCN

5

*

Nga H         Hoá

 Hoàng        Anh

Tuyet T       Toán

Tuyet T       Toán

*

6

*

*

*

*

*

*

11B

1

 Hiền         Sinh

D­ơng S       Sử

 An           Văn

 Hoàng        Anh

Linh T        Tin

Linh T        Tin

2

Hiên          Toán

 Hợp          QP

 An           Văn

Hiền Đ        Địa

 Hoàng        Anh

Hiên          Toán

3

Hiên          Toán

H.Anh         TD

Oanh          KCN

Hiên          Toán

Hiên          Toán

Tuyết         Lý

4

 An           Văn

 Hoàng        Anh

H.Anh         TD

Huyền         Hoá

Huyền         Hoá

Oanh          KCN

5

*

Tuyết         Lý

Huyền         Hoá

 Phiên        GD

Tuyết         Lý

*

6

*

*

*

*

*

*

11C

1

Hòe           Lý

H.Anh         TD

H.Anh         TD

Lan H         Hoá

Hòe           Lý

Hòe           Lý

2

Thủy V        Văn

 Phiên        GD

 Hoàng        Anh

Tiệp          KCN

Lan H         Hoá

Linh T        Tin

3

Tiệp          KCN

 Hợp          QP

Thủy V        Văn

Linh T        Tin

 Hoàng        Anh

Hiên          Toán

4

 Hiền         Sinh

Lan H         Hoá

Thủy V        Văn

Hiền Đ        Địa

Hiên          Toán

Hiên          Toán

5

*

 Hoàng        Anh

D­ơng S       Sử

Hiên          Toán

Hiên          Toán

*

6

*

*

*

*

*

*

11G

1

 Hà           TD

Huyền         Hoá

 Hoàng        Anh

Linh T        Tin

H­ng          Toán

Q.Ph­ơng      Sinh

2

Hòe           Lý

Tiệp          KCN

 Lệ           Sử

 Hà           TD

Ph­ợng        Văn

 Hợp          QP

3

H­ng          Toán

 Phiên        GD

Hiền Đ        Địa

Tiệp          KCN

Ph­ợng        Văn

Hòe           Lý

4

H­ng          Toán

Hòe           Lý

Huyền         Hoá

Linh T        Tin

 Hoàng        Anh

Ph­ợng        Văn

5

*

H­ng          Toán

H­ng          Toán

 Hoàng        Anh

Huyền         Hoá

*

6

*

*

*

*

*

*

11H

1

Ph­ợng        Văn

Tr.Nhàn       Toán

Tr.Nhàn       Toán

 Lệ           Sử

Lan H         Hoá

Mạnh          KCN

2

Ph­ợng        Văn

Tr.Nhàn       Toán

Tr.Nhàn       Toán

Nga           Tin

Hòe           Lý

Q.Ph­ơng      Sinh

3

Đ.Thúy        TD

Đ.Thúy        TD

 Hoàng        Anh

Lan H         Hoá

Nga           Tin

 Hợp          QP

4

Tr.Nhàn       Toán

 Phiên        GD

Mạnh          KCN

 Hoàng        Anh

Ph­ợng        Văn

Hòe           Lý

5

*

Hòe           Lý

Lan H         Hoá

Thủy Đ        Địa

 Hoàng        Anh

*

6

*

*

*

*

*

*

11I

1

Mạnh          KCN

Đ.Thúy        TD

D.Ph­ơng      Văn

D.Ph­ơng      Văn

Nga           Tin

Đ.Thúy        TD

2

Tr.Nhàn       Toán

 H­ờng        Địa

D.Ph­ơng      Văn

 Yến          Anh

 Yến          Anh

Hòe           Lý

3

Tr.Nhàn       Toán

Tr.Nhàn       Toán

Huyền         Hoá

 Phiên        GD

Huyền         Hoá

Q.Ph­ơng      Sinh

4

Hòe           Lý

Tr.Nhàn       Toán

 Yến          Anh

Nga           Tin

Hòe           Lý

 Hợp          QP

5

*

 Lệ           Sử

Mạnh          KCN

Huyền         Hoá

Tr.Nhàn       Toán

*

6

*

*

*

*

*

*

12A

1

 Xoan         Sinh

Hiền Đ        Địa

Hiền Đ        Địa

Thuần         Toán

Thuần         Toán

Thuần         Toán

2

Thúy A        Anh

 Luận         QP

Ngọc H        Hoá

 Hải          TD

Thuần         Toán

Thuần         Toán

3

Thủy V        Văn

Trọng         Lý

Hằng GD       GD

Thúy A        Anh

Ngọc H        Hoá

 Xoan         Sinh

4

Thủy V        Văn

D­ơng S       Sử

 Hải          TD

Trọng         Lý

Thúy A        Anh

Ngọc H        Hoá

5

*

Hằng T        Tin

Trọng         Lý

Oanh          KCN

Thủy V        Văn

*

6

*

*

*

*

*

*

12B

1

Đ.Thúy        TD

Cơ            Sinh

Ngọc H        Hoá

 Yến          Anh

Cơ            Sinh

 Hợp          QP

2

Thủy T        Toán

Trọng         Lý

D­ơng S       Sử

Trọng         Lý

Mạnh          KCN

Trọng         Lý

3

Hằng GD       GD

Ngọc H        Hoá

 Yến          Anh

Thủy T        Toán

 Yến          Anh

Thủy T        Toán

4

 H­ờng        Địa

Hằng T        Tin

Thủy T        Toán

H.Ph­ơng      Văn

Ngọc H        Hoá

Đ.Thúy        TD

5

*

H.Ph­ơng      Văn

Thủy T        Toán

H.Ph­ơng      Văn

 H­ờng        Địa

*

6

*

*

*

*

*

*

12C

1

Thúy A        Anh

Hà T          Toán

 Lệ           Sử

Thúy A        Anh

Ngọc H        Hoá

Hằng T        Tin

2

H.Ph­ơng      Văn

Hà T          Toán

 H­ờng        Địa

H.Ph­ơng      Văn

Thúy A        Anh

Đ.Thúy        TD

3

H.Ph­ơng      Văn

 Luận         QP

Hà T          Toán

Hà T          Toán

Mạnh          KCN

Ngọc H        Hoá

4

Trọng         Lý

Đ.Thúy        TD

Hằng GD       GD

Hà T          Toán

 H­ờng        Địa

Trọng         Lý

5

*

L.Anh         Sinh

Ngọc H        Hoá

Trọng         Lý

L.Anh         Sinh

*

6

*

*

*

*

*

*

12D

1

Thuần         Toán

 H­ờng        Địa

 H­ờng        Địa

Oanh          KCN

Thúy A        Anh

 Hà           TD

2

 Hà           TD

L.Anh         Sinh

H.Ph­ơng      Văn

Lan L         Lý

L.Anh         Sinh

Hằng GD       GD

3

Thúy A        Anh

Lan L         Lý

H.Ph­ơng      Văn

Hằng T        Tin

Thuần         Toán

Thuần         Toán

4

H.Ph­ơng      Văn

 Lệ           Sử

Ngọc H        Hoá

Thuần         Toán

 Hợp          QP

Lan L         Lý

5

*

Ngọc H        Hoá

Thúy A        Anh

Thuần         Toán

Ngọc H        Hoá

*

6

*

*

*

*

*

*

12E

1

Tâm           Hoá

H­ơng V       Văn

 Hà           TD

Tâm           Hoá

 H­ờng        Địa

Trọng         Lý

2

 H­ờng        Địa

H­ơng V       Văn

Oanh          KCN

Thuần         Toán

Hằng T        Tin

H­ơng V       Văn

3

Thuần         Toán

 D­ơng        Sinh

 Đồng         Anh

Hằng GD       GD

 Đồng         Anh

 Hà           TD

4

Thuần         Toán

 Luận         QP

Trọng         Lý

 D­ơng        Sinh

Thuần         Toán

Thuần         Toán

5

*

Trọng         Lý

 Lệ           Sử

 Đồng         Anh

Tâm           Hoá

*

6

*

*

*

*

*

*

12G

1

 H­ờng        Địa

 Hợp          QP

D­ơng S       Sử

Thủy V        Văn

 Đồng         Anh

Lan L         Lý

2

Đ.Thúy        TD

Đ.Thúy        TD

 Đồng         Anh

Thủy V        Văn

Thủy V        Văn

Tâm           Hoá

3

Hà T          Toán

L.Anh         Sinh

 H­ờng        Địa

 Đồng         Anh

Lan L         Lý

Hà T          Toán

4

Hà T          Toán

Tâm           Hoá

Hà T          Toán

Hằng T        Tin

L.Anh         Sinh

Hà T          Toán

5

*

Lan L         Lý

Hằng GD       GD

Tâm           Hoá

Mạnh          KCN

*

6

*

*

*

*

*

*

12H

1

Hiền Đ        Địa

 Luận         QP

 Đồng         Anh

Hiền Đ        Địa

Mạnh          KCN

Hà T          Toán

2

Cơ            Sinh

Tâm           Hoá

 Hà           TD

 Đồng         Anh

Nga           Tin

 Hà           TD

3

H­ơng V       Văn

Hà T          Toán

D­ơng S       Sử

Lan L         Lý

Tâm           Hoá

Lan L         Lý

4

H­ơng V       Văn

Hà T          Toán

H­ơng V       Văn

Hằng GD       GD

Lan L         Lý

Tâm           Hoá

5

*

Cơ            Sinh

Hà T          Toán

Hà T          Toán

 Đồng         Anh

*

6

*

*

*

*

*

*

12I

1

Hằng GD       GD

Tâm           Hoá

H­ơng V       Văn

Nga           Tin

 Hợp          QP

Tâm           Hoá

2

Huệ Đ         Địa

Cơ            Sinh

H­ơng V       Văn

Tâm           Hoá

Cơ            Sinh

Mạnh          KCN

3

C­ơng         Toán

D­ơng S       Sử

C­ơng         Toán

 Hà           TD

Quỳnh         Lý

Quỳnh         Lý

4

C­ơng         Toán

Huệ Đ         Địa

 Hà           TD

 Đồng         Anh

 Đồng         Anh

C­ơng         Toán

5

*

H­ơng V       Văn

 Đồng         Anh

C­ơng         Toán

Quỳnh         Lý

*

6

*

*

*

*

*

*

12K

1

Cơ            Sinh

H.Ph­ơng      Văn

C­ơng         Toán

 Hà           TD

Quỳnh         Lý

C­ơng         Toán

2

Hằng GD       GD

H.Ph­ơng      Văn

C­ơng         Toán

Oanh          KCN

Tâm           Hoá

Quỳnh         Lý

3

 H­ờng        Địa

Cơ            Sinh

 Hà           TD

Nga           Tin

 H­ờng        Địa

Tâm           Hoá

4

Hòa           Anh

 Hợp          QP

Hòa           Anh

Tâm           Hoá

C­ơng         Toán

Quỳnh         Lý

5

*

D­ơng S       Sử

H.Ph­ơng      Văn

Hòa           Anh

C­ơng         Toán

*

6

*

*

*

*

*

*

12L

1

Thủy V        Văn

Lan L         Lý

Sen           Sinh

 Hải          TD

 Dung         Hoá

Hằng GD       GD

2

Oanh          KCN

Hiền Đ        Địa

Hiền Đ        Địa

Thúy A        Anh

 Hợp          QP

C­ơng         Toán

3

Sen           Sinh

 Lệ           Sử

 Hải          TD

Sen           Sinh

Thủy V        Văn

C­ơng         Toán

4

Thúy A        Anh

 Dung         Hoá

Thúy A        Anh

C­ơng         Toán

Thủy V        Văn

 Dung         Hoá

5

*

C­ơng         Toán

C­ơng         Toán

Lan L         Lý

Nga           Tin

*

6

*

*

*

*

*

*

12M

1

Hòa           Anh

 Lệ           Sử

Hòa           Anh

Thủy T        Toán

Tâm           Hoá

Quỳnh         Lý

2

Sen           Sinh

 Hải          TD

Sen           Sinh

Thủy T        Toán

 Hải          TD

Thủy T        Toán

3

Thủy T        Toán

H­ơng V       Văn

 Tùng         QP

Oanh          KCN

Hằng T        Tin

H­ơng V       Văn

4

Thủy T        Toán

H­ơng V       Văn

Hiền Đ        Địa

Hòa           Anh

Quỳnh         Lý

Hằng GD       GD

5

*

Tâm           Hoá

H­ơng V       Văn

Hiền Đ        Địa

Hòa           Anh

*

6

*

*

*

*

*

*

12N

1

Sen           Sinh

 Hải          TD

D.Thúy        Toán

Sen           Sinh

 Hải          TD

 Tùng         QP

2

Hòa           Anh

Lan L         Lý

Hòa           Anh

 Lệ           Sử

 Mai          Văn

Hằng T        Tin

3

D.Thúy        Toán

Hiền Đ        Địa

Mạnh          KCN

Hòa           Anh

 Dung         Hoá

 Mai          Văn

4

D.Thúy        Toán

D.Thúy        Toán

 Mai          Văn

 Dung         Hoá

Hòa           Anh

 Mai          Văn

5

*

D.Thúy        Toán

Hiền Đ        Địa

Hằng GD       GD

Lan L         Lý

*

6

*

*

*

*

*

*

Ngày 22/11/2011
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 PM TÁC NGHIỆP
TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT CHÍ LINH
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Ánh Dương - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Nguyễn Trãi 1 Phường Sao Đỏ Thị xã Chí Linh Hải Dương
Website: thptchilinh.edu.vn - Email: chilinhthpt@gmail.com